Tapinradio pro онлайн радио с поиском 2.12.8 repack (& portable) by elchupacabra

1. Vad Tapin är och vad det används för

Tapin innehåller två aktiva substanser, lidokain och prilokain. De tillhör läkemedelsgruppen lokalanestetika (lokalbedövningsmedel).

Tapin verkar genom att bedöva huden under en kort tid. Krämen läggs på huden före vissa medicinska ingrepp. Smärtan i huden minskar men man kan fortfarande känna tryck och beröring.

Vuxna, ungdomar och barn

Tapin kräm kan användas för att bedöva huden inför

 • nålstick (t.ex. en injektion eller ett blodprov)

 • mindre operationer i huden.

Lidokain och prilokain som finns i Tapin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Andra läkemedel och Tapin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Tapin kan nämligen påverka hur vissa andra läkemedel verkar, och vissa läkemedel kan påverka hur Tapin verkar. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn nyligen har tagit eller behandlats med något av följande läkemedel:

 • läkemedel för behandling av infektioner, sulfonamider och nitrofurantoin.

 • läkemedel för behandling av epilepsi, fenytoin och fenobarbital.

 • andra lokalbedövningsmedel.

 • läkemedel mot oregelbundna hjärtslag, såsom amiodaron.

 • cimetidin eller betablockerare, då dessa kan öka halten lidokain i blodet. Denna påverkan har ingen praktisk betydelse i rekommenderade doser vid korttidsbehandling med Tapin.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Tapin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tapin3. Hur du använder Tapin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Tapin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Français[modifier le wikicode]

Étymologiemodifier le wikicode

De avec le suffixe -in, le sens de faire le tapin (« racolage sur la voie publique ») provient de celui de « soldat qui bat le tambour, qui ameute ».

Nom communmodifier le wikicode

Singulier Pluriel
tapin
\ta.pɛ̃\

tapin \ta.pɛ̃\

Tapin (3).

 1. () () Celui qui bat le tambour.
  • J’aperçois, derrière la canne tourbillonnante du tambour-major, les baguettes fougueuses des tapins, les clairons apoplectiques qui gonflent des joues de tritons. — (Roger Vercel, Capitaine Conan, Albin Michel, 1934.)
  • Quelquefois cependant, au meilleur moment de la sieste, des éclats de tambour me réveillaient en sursaut. C’étaient de malheureux tapins qui venaient s’exercer en bas, sur la route. — (Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, Folio junior, 1979, p. 132)
 2. () Travail

  Pour la plupart en bleus de travail et en casquette, ils restaient jusqu’à la dernière seconde sur le trottoir devant l’entrée de l’imprimerie, . Olivier aimait ces moments d’attente calme où le temps se mesure mieux, où l’on consulte sa montre en disant : « Il va falloir y aller ! » ou « Au tapin, les gars ! » — (Robert Sabatier, Les Fillettes chantantes, Albin Michel, 1980)

  .

 3. () () () Racolage sur la voie publique

  Difficile de vous dire comment elle en était venue au tapin. — (Alphonse Boudard, Les trois mamans du petit Jésus, Grasset, 2000.)

  .

 4. () () Prostituée (ou prostitué).
  • L’œil du lapinQui tôt, tapin,Est en ribote… — (Arthur Rimbaud, en collaboration avec Paul Verlaine, Fête galante, dans Album zutique, 1871 (compilé et publié en 1943).)
  • Deux tapins guettaient encore le dernier client. — (Albert Simonin, Touchez pas au grisbi, 1953)
  • Je sais que Nick n’est qu’un tapin, mais peut-être que je vais quand même aller à Amsterdam pour le retrouver. — (Christophe Donner, Quand je suis devenu fou, Fayard, 1997)
  • Alcolo génétique, Bibo ne taffait pas et croulait sous les dettes, larguait toute sa thune dans la boisson et de temps en temps dans un tapin du cours de Vincennes. Zarca, Paname Underground, Editions Goutte d’Or, 2017

Traductionsmodifier le wikicode

 • Tout ou partie de cet article est extrait du , par Émile Littré (1872-1877), mais l’article a pu être modifié depuis.

Barn och ungdomar

Hos spädbarn/nyfödda barn under 3 månaders ålder är en tillfällig ökning av blodpigmentet methemoglobin vanligt i upp till 12 timmar efter att Tapin-krämen lagts på. Denna tillfälliga ökning har dock ingen betydande påverkan på barnet.

Kliniska studier har inte kunnat bekräfta att Tapin har effekt vid provtagning på hälen hos nyfödda barn eller att det ger tillräcklig smärtlindring vid omskärelse.

Tapin ska inte appliceras på könsorganen (t.ex.på penis) och genitalslemhinnan (t.ex. i vagina) hos barn (under 12 års ålder). Det finns otillräckliga data om hur de aktiva innehållsämnena tas upp i kroppen.

Tapin ska inte användas till barn under 12 månader som samtidigt behandlas med andra läkemedel som påverkar mängden av blodpigmentet methemoglobin (t.ex. sulfonamider, se även avsnitt 2, «Andra läkemedel och Tapin»).

”Andra läkemedel och Tapin”).

Tapin ska inte användas på spädbarn som är för tidigt födda.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tapin:

 • om du eller ditt barn har en sällsynt ärftlig blodsjukdom kallad ”glukos-6- fosfatdehydrogenasbrist”.

 • om du eller ditt barn har problem med pigmenthalten i blodet, så kallad «methemoglobinemi”.

 • använd inte Tapin på hudområden med utslag, skärsår, skrubbsår eller andra öppna sår, med undantag av bensår. Om du har något av dessa problem ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder krämen.

 • om du eller ditt barn har kliande hud s.k atopiskt eksem, kan det räcka om krämen ligger på huden under kortare tid. Om krämen ligger på huden längre tid än 30 minuter kan det leda till fler lokala hudreaktioner (se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

 • om du använder vissa läkemedel för att behandla rubbningar i hjärtrytmen (antiarytmika klass III, såsom amiodaron). I så fall kommer läkaren att övervaka din hjärtfunktion.

På grund av att krämen eventuellt tas upp lättare i nyrakad hud är det viktigt att följa rekommenderad dosering, hudyta och appliceringstid.

Undvik att få Tapin i ögonen då det kan orsaka irritation. Om du skulle råka få Tapin i ögonen ska du omedelbart skölja rikligt med ljummet vatten eller koksaltlösning (natriumklorid). Var försiktig så du inte får något i ögat innan känseln har kommit tillbaka.

Tapin ska inte användas på en skadad trumhinna.

Om du använder Tapin innan du vaccineras med levande vaccin (t.ex. tuberkulosvaccin), ska du gå på avtalade återbesök till läkaren eller sjuksköterskan för att kontrollera resultatet av vaccinationen.

Information om bipacksedeln

Vad är en bipacksedel?

En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver ett läkemedels egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda läkemedlet.

Varför ser inte bipacksedeln i läkemedelsförpackningen likadan ut som den på Fass?

När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på apoteken och ersatts med nya. På Fass publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om ett läkemedel.

Om du använt för stor mängd av Tapin

Om du har använt mer Tapin än den mängd som anges i bipacksedeln eller mer än vad läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan har sagt, ska du tala med någon av dem omedelbart, även om du inte har några symtom.

Symtomen när man använt för mycket Tapin räknas upp i listan nedan. Om Tapin används enligt rekommendationerna är det osannolikt att man får dessa symtom.

 • man känner sig yr eller svimfärdig.

 • stickningar i huden runt munnen och domning i tungan.

 • onormal smakupplevelse.

 • dimsyn.

 • öronsusningar.

 • det finns också en risk för akut methemoglobinemi (problem med mängden pigment i blodet).

 • risken är större om du har tagit vissa andra läkemedel samtidigt. Om detta skulle ske, blir huden blågrå på grund av syrebrist.

Vid allvarliga fall av överdosering kan symtomen vara krampanfall, lågt blodtryck, långsam andning, andningsstopp och förändrade hjärtslag. Dessa reaktioner kan vara livshotande.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Körförmåga och användning av maskiner

Tapin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när det används i rekommenderade doser.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Kontakta läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir besvärlig eller inte ger med sig. Berätta för läkaren om det finns något annat som gör att du inte mår bra medan du använder Tapin.

En lindrig reaktion (blek eller rodnad hud, lätt svullnad, brännande eller kliande känsla början) kan förekomma på huden där Tapin används. Detta är normala reaktioner på krämen och bedövningsmedlet. De försvinner efter en kort stund utan att man behöver göra något.

Om du får några besvärande eller ovanliga reaktioner när du använder Tapin ska du sluta använda krämen och tala med läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området vid behandling av hud, slemhinna på könsorgan eller bensår.

 • I början en lätt brännande känsla, klåda eller värmekänsla i det behandlade området vid behandling av slemhinna på könsorgan eller bensår.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • I början en lätt brännande känsla, klåda eller värmekänsla i det behandlade området vid behandling av hud.

 • Domningar (stickningar) i det behandlade området vid behandling av slemhinna på könsorgan.

 • Irriterad hud i det behandlade området vid behandling av bensår

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Allergiska reaktioner, som i sällsynta fall kan övergå i anafylaktisk chock (hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och svimning) vid behandling av hud, könsorganens slemhinna på könsorgan eller bensår.

 • Methemoglobinemi (blodsjukdom) vid behandling av hud.

 • Små punktformade blödningar i det behandlade området (särskilt hos barn med eksem om krämen får sitta på länge på huden) vid behandling av hud.

 • Ögonirritation om Tapin av misstag kommer i kontakt med ögonen vid behandling av hud.

Ytterligare biverkningar hos barn

Methemoglobinemi, en blodsjukdom, är vanligare hos nyfödda barn och spädbarn i åldern 0–12 månader, ofta i samband med överdosering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Любимые радиостанции на компьютере — TapinRadio Pro 2.12 RePack (& Portable) by TryRooM

TapinRadio Pro — отличное и очень удобное приложение от компании RaimerSoft, которое служит для прослушивания радиостанций. Данная программа даёт возможность прослушивать огромное количество радиостанций разного направления и стиля музыки. Для более удобного поиска любимых станций можно создавать свой список часто прослушиваемых радиостанций, что существенно облегчает их поиск. Для любителей записи трансляций эта программа предоставляет возможность записывать сигнал в форматах MP3, WMA, OGG, AAC. Радио плеер имеет огромное количество настроек, отличается высокой надёжностью и подачей всех сигналов без перебоев, что обеспечивает максимально комфортное прослушивание любимых радиоволн.Системные требования:Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit)Торрент Любимые радиостанции на компьютере — TapinRadio Pro 2.12 RePack (& Portable) by TryRooM подробно:·TapinRadio — Насчитывает около 15000 радиостанций, причем все они отсортированы по стране нахождения и стилю. Tapin Radio умеет записывать музыку в mp3-файлы. При желании пользователя и поддержке радиостанции эфир можно разделять на отдельные композиции. Программа имеет простой интерфейс, вам не придется возиться с настройками потоков аудио и записи.·Для более удобного поиска любимых станций можно создавать свой список часто прослушиваемых радиостанций, что существенно облегчает их поиск. Для любителей записи трансляций эта программа предоставляет возможность записывать сигнал в форматах MP3, WMA, OGG, AAC. Качество получаемых записей будет довольно высоким, и их можно будет прослушивать даже на мощных стерео системах. Также эта программа имеет огромное количество пользовательских настроек позволяющих настроить ее под потребности пользователя. Данный радио плеер отличается высокой надежность и подачей всех сигналов без перебоев, что обеспечивает максимально комфортное прослушивание любимых радиоволн.Основные возможности:• Много станций на выбор, список которых постоянно обновляется• Периодически обновляется список радиостанций.• Поддерживает основные форматы интернет-радио — MP3, WMA, OGG, AAC• Быстрый поиск радиостанций по континентам, по жанрам и странам• Графический эквалайзер• Программа автоматически проверяет наличие обновлений и появление новых радиостанций.• Возможность создавать разделы и списки радиостанций, а также разбивать их по группам.• Возможность сворачивать программу в трей (Ctrl+B).• Все радиоволны разбиты на жанры, страны и материки для более удобного и быстрого поиска.• Планировщик записи• Записывает то, что вы слушаете — как отдельные треки, так и непрерывно• Создание раздела избранных станций в группах• Удобный таймер на автоматическое выключение.• Возможность работы при помощи прокси.• При необходимости эфир можно разделять на отдельные треки.• Функция будильника• Таймер сна для выключения программы или даже компьютера• Поддержка работы через прокси• Светлый и темный режим показа главного окнаИзменения в версии:История версийОсобенности RePack’a:·Тип: установка, распаковка(Portable by TryRooM).·Языки: Multi/Русский от чОткий·Лечение: проведено (Patch).Ключи командной строки:·Тихая распаковка: /VERYSILENT /Р·Тихая установка: /VERYSILENT /I·Не создавать ярлык на рабочем столе: /ND·Не создавать ярлык в меню «Пуск»: /NSВыбор места установки: /D=ПУТЬВыбор места установки: /D=ПУТЬКлюч /D=ПУТЬ следует указывать самым последнимНапример: файл_установки.ехе /VERYSILENT /I /D=C:MyProgram
Скриншоты Любимые радиостанции на компьютере — TapinRadio Pro 2.12 RePack (& Portable) by TryRooM торрент:

Скачать Любимые радиостанции на компьютере — TapinRadio Pro 2.12 RePack (& Portable) by TryRooM через торрент:

tapinradio-pro-2_12-repack-portable-by-tryroom.torrent (cкачиваний: 115)

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий